LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DES DE LA PERSPECTIVA
DEL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA

Competències digitals per la 4ª revolució industrial

La revolució tecnològica, caracteritzada per avenços ràpids i innovacions disruptives, ha emergit com un dels principals motors del canvi en el mercat laboral global.

Segons l’informe Future of Jobs Report 2023 del World Economic Forum, les organitzacions de tot el món perceben que l’augment de les innovacions, així com l’extensió de l’accés digital, seran les principals macrotendències que lideraran la transformació dels negocis en els propers 5 anys.

Però, com es reflecteixen aquestes macrotendències avui en dia en el mercat laboral a Catalunya? Quins patrons les caracteritzen en relació amb l’Estat espanyol?

Per contestar aquestes preguntes, hem analitzat la informació de 7 milions de vacants laborals publicades en línia a Espanya entre juliol de 2018 i juny de 2023, i hem desenvolupat una taxonomia de competències digitals basada en treballs previs de l’ESCO i l’OCDE per apropar-nos a la transformació digital!

Demanda de talent a Catalunya i Espanya (07/22-06/23)

Catalunya se situa per sobre de la mitjana de l’estat espanyol en la demanda de competències digitals i digitals avançades.

L’últim any, un 60,4% de les vacants publicades en línia han sol·licitat competències digitals a Catalunya, 5 punts percentuals per sobre de la mitjana espanyola.

Demanda de competències digitals vinculades amb la tercera i la quarta revolució industrial
(07/22-06/23)
Catalunya

No Data Found

Espanya

No Data Found

Demanda de competències digitals avançades o de la quarta revolució industrial
(07/22-06/23)
Catalunya

No Data Found

Espanya

No Data Found

Competències digitals
(tercera i quarta revolució industrial)

Identifica les tecnologies, habilitats i coneixements que l’ESCO considera digitals (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations). Inclou competències molt diverses que van des de l’alfabetització digital bàsica (ús d’Internet) fins a la intel·ligència artificial.

Competències digitals avançades
(quarta revolució industrial)

Identifica aquelles competències digitals d’avantguarda, principalment les que s’associen a les tecnologies i innovacions radicals adoptades i més esteses en els últims 10 anys, segons l’OCDE, i les contribucions acadèmiques més recents. 

Demanda per categoria de competències digitals avançades (07/22-06/23)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de vacants en línia de LightCast al període de juny de 2022 a juliol de 2023. La demanda es calcula com el nombre de vacants que demanden almenys una competència de la categoria seleccionada sobre el total de vacants que requereixen alguna competència.

Sabies que?

Catalunya destaca en la demanda de competències relacionades amb els negocis i vendes digitals, situant-se en un 16,9%, un 22% per sobre de la mitjana de l’estat. 

I A MÉS...